היטל השבחה

כשאתם יודעים יותר טוב, אתם עושים יותר טוב

- מאיה אנג'לו -

היטל השבחה בשפה פשוטה

היטל השבחה הינו תשלום הנגבה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה בגין עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית/ מתן הקלה/ התרת שימוש חורג.

היטל השבחה נגבה כאשר ממשים את הזכויות הניתנות, כלומר בעת מכר הזכויות או בעת אישור בקשה להיתר בניה או בעת התחלת השימוש בזכויות בפועל. 

היטל השבחה חל על בעל המקרקעין (בעלים או חוכר לדורות) בעת מימוש הזכויות.  

על החיוב כשלעצמו בשומת ההשבחה ניתן לערור בתוך 45 ימים מהיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב, לפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטלי השבחה.

אם החייב בהיטל אינו חולק על החיוב כשלעצמו, אלא חולק על גובה החיוב, ניתן לערור לפני שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב.

חידושים בתחום – תיקון 126 (תשע"ח-2018) לחוק התכנון והבניה, התוספת השלישית:

  • השבחה כתוצאה מתכנית כוללנית- דוגמא טובה לתכנית כוללנית הינה תא/5000. התיקון קובע כי לא יגבה היטל השבחה בגין תכנית כוללנית. אולם, לא מדובר בפטור מוחלט מהיטל בגין ההשבחה שנוצרת. כאשר תאושר, אם תאושר, תכנית מתאר מקומית או מפורטת אחרי התכנית הכוללנית (המממשת זכויות בניה בהתאם לתכנית הכוללנית), תיווסף לשומת ההשבחה גם ההשבחה בשל התכנית הכוללנית.   
 
  • שומה מקדמית- רשאי כל בעל מקרקעין לדרוש מהועדה המקומית בכל עת, לערוך את שומת ההשבחה בעבור אותם מקרקעין על מנת לדעת את החבות הצפויה לו ובכך לשקול את צעדיו. מקבלת דרישה זו, תיערך שומת ההשבחה לגבי מקרקעין אלה תוך 90 ימים.  
 
  • השבחה ברכוש המשותף- כאשר חלה חובת תשלום היטל השבחה לגבי מקרקעין שהם רכוש משותף בבית משותף וניתן להצמידו לדירה מסוימת, כגון: חדר יציאה לגג מתוך הדירה ו/או הרחבה, תחול חובת תשלומו על בעל הדירה שאליה אפשר להצמיד את הרכוש המשותף.

משרדנו מתמחה בהכנת שומות נגדיות, אשר באמצעותן מערערים על גובה היטל ההשבחה וחוסכים כסף רב.

רצינו להגיד תודה

אייקונים:

Icons made by Freepik from www.flaticon.com messages.attribution.is_licensed_by CC 3.0 BY

 

Icons made by wanicon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

 

Icons made by Smashicons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

 

Icons made by Pause08 from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

 

Icons made by dDara from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

 

Icons made by dDara from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

 

Icons made by Pause08 from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
 
Icons made by geotatah from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
 
Icons made by Pause08 from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
דילוג לתוכן